OBCHODNÍ PODMÍNKY 20.7.2021

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vyplývají ze smluvních vztahů uzavřených v rámci internetového obchodu www.kogiel.cz. S uvedenými obchodními podmínkami má kupující příležitost se seznámit ještě před odesláním své objednávky, o čemž je včas informován. Kupující odesláním své objednávky vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami, s nimiž se dříve seznámil.

Provozovatelem internetového obchodu a tedy prodávajícím je obchodní společnost Marcin Milołaj Cogiel, se sídlem nábřeží Míru 25,737 01 Český Těšín, IČO: 05922330, (dále jen „prodávající“).

Veškeré smluvní vztahy se řídí právními předpisy České republiky.

 1. VYMEZENÍ POJMŮ.

Kupní smlouva obsahuje ustanovení týkající se obchodních podmínek, které upravují vztah mezi smluvními stranami – spotřebitelem a prodávajícím.

Kupující spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, a jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY.

Prodávající uzavírá kupní smlouvu s Kupujícími (spotřebiteli i nespotřebiteli) prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícími na webových stránkách internetového obchodu. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí objednávky prostřednictvím informačního emailu, který zašle na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Informační email však nemá vliv na vznik kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 14 dní. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Souhlas s podmínkami kupní smlouvy vyjadřuje prodávající tím, že vyšle kupujícímu objednané zboží.

Kupní smlouva se vyhotovuje v českém jazyce. Doba archivace kupní smlouvy trvá po dobu vyřízení objednávky. Pokud kupující písemně požádá o zpřístupnění této kupní smlouvy, bude mu vyhověno.

Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, má právo bez udání důvodů od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik kusů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, na internetových stránkách obchodu. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected]

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle prvního odstavce 4. bodu obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy o objednávce zboží označeného jako „momentálně nedostupné“, pokud zboží není možné dodat ani nahradit jiným nebo pokud se jeho cena podstatně změnila. Prodávající kupujícího o uvedené situaci informuje. V případě, že objednávka byla již uhrazena zcela nebo částečně, prodávající kupujícímu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2700958091/ 2010, vedený u FIO Banky jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby prodávající požaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že kupující si objednané zboží nevyzvedne, bude prodávající požadovat na kupujícím úhradu za dopravu v hodnotě 150 Kč.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Ve lhůtě do 14 dnů od připsání platby na bankovní účet prodávajícího, zašle prodávající objednané zboží. Termín odeslání zboží se vztahuje na pracovní dny. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit a informuje kupujícího o této změně v původní lhůtě pro doručení zboží.

Zboží je dodáváno na adresu kupujícího na území České republiky prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „kurýrní služba“).

Všechny zásilky zboží doručované podle těchto obchodních podmínek jsou pojištěny.

Zboží v hodnotě nad 4.000 Kč v rámci jedné objednávky, je doručováno na náklady Prodávajícího. V ostatních případech hradí cenu za doručení – poštovné, uvedenou v Rekapitulaci objednávky, Kupující. K doručovanému zboží je vždy přiložena faktura, formulář pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) a platné obchodní podmínky v elektronické podobě předem na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím.

Prodávající archivuje informace o uzavřených smlouvách po dobu 3 let.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Reklamované zboží zašle kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem dostupným ke stažení na webových stránkách obchodu a dokladem o koupi v internetovém obchodě, na adresu: nábřeží Míru 25, Český Těšín, 737 01

Prodávající potvrdí reklamaci do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení zásilky prodávajícímu.

V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto odstavce není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Změny se nevztahují na objednávky zaslané před přijetím příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ul. nábřeží Míru 25, Český Těšín, 737 01, adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: 00420797809200.

Zveřejněno 20. 7. 2021